วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์(VISION)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นไทย

มีสุขอนามัยที่ดี  ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากล โดยให้ชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษา อย่างมีคุณภาพ

ปรัชญา

ทนฺโต เสฐโฐ มนุษย์เสสุ

“ ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ ”

 

 

อัตลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มารยาทดี

 

 

 

Additional information