ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช  2481 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2481  โดยอาศัยศาลาวัดคันธารมย์เป็นสถานที่  จัดการศึกษา  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์  ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่  9  ตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

พุทธศักราช  2507  พระครูวิสุทธิคันธารมย์  เจ้าอาวาสวัดคันธารมย์  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว      1  หลัง  บนเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  88  ตารางวา  มอบให้โรงเรียน  โดยจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4

 พุทธศักราช  2521  เปลี่ยนการศึกษาจากหลักสูตร  พุทธศักราช  2503  เป็นหลักสูตรพุทธศักราช  2521  จัดการศึกษาภาคบังคับจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

   พุทธศักราช  2526  เปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   พุทธศักราช  2534  ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยจัดการศึกษาในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและขยายชั้นเรียนไปได้เรื่อย ๆ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในปีการศึกษา  2536  

  เนื่องจากโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์  มีเนื้อที่น้อยไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการฝึกอาชีพทางการเกษตร  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน  โรงเรียนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  เทคโนโลยีการเกษตร  โรงเรียนจึงจัดสร้างศูนย์เกษตรทางการศึกษาขึ้นที่หนองจิก  เนื้อที่ประมาณ  23  ไร่  

Additional information