กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6

นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์

(ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)

 

 

30804

นายอัศวเทพ  แสงสว่าง

(ตำแหน่งครูผู้ช่วย  วิชาเอกคอมพิวเตอร์)

 

นายธานินทร์  สื่อพรหม

(ครูอัตราจ้าง สอนวิชาเกษตร)

 

 

 

Additional information