ข้อมูลทั่วไป

         หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ ปัจจุบันตั้ง           อยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีหมู่บ้านในเขตบริการ 5 หมู่บ้าน ดังนี้ 

          หมู่ที่ 1 บ้านกันทรารมย์ 
          หมู่ที่ 2 บ้านกะน๊อบ 
          หมู่ที่ 4 บ้านปลาย 
          หมู่ที่ 9 บ้านสระสี่เหลี่ยม 
          หมู่ที่ 12 บ้านโคกใหญ่ 
 
สภาพชุมชน โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ตั้งอยู่ในเขตตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ลักษณะของชุมชน ประชาชนสร้างบ้านเรือนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น               มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คน ด้านหน้าของโรงเรียนมีวัดประจำหมู่บ้าน คือวัดคันธารมย์ โรงเรียนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดี อาชีพของประชากรในชุมชน ได้แก่ เกษตรกร รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ฯลฯ โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ให้สามารถนำนักเรียน ออกไปศึกษาเรียนรู้และนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2481  เป็นต้นมาโดยมีผู้บริหารตามลำดับดังนี้

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2481  เป็นต้นมา

โดยมีผู้บริหารตามลำดับดังนี้

1.   นายยรรยง   พินิจจันทกานต์

2.   นายสุเทพ  มงคลชาติ

3.   นายพลน  กองทุน

4.   นายมนตรี  สายชมพู

5.   นายสุทัศน์  เสาสูง

6.   นายธีรพัฒน์  วรรณไกรโรจน์

7.   นายเฉลิม  ชวนชื่น

8.   นายอิทธิกร  หนูยงค์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  คนปัจจุบัน

Additional information