พันธกิจ/เป้าหมาย

1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาในการสื่อสาร

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน

6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

9. พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

11. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน โรงเรียน ศิษย์เก่าและชุมชน

เป้าหมาย

ด้านวิชาการ /คุณภาพนักเรียน

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ

2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 80 และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ อยู่ในระดับ 3- 4

3. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

4. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ

8. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

10. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการทำงานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านบุคลากร

11. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 12. บุคลากร มีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา

13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้

14. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

15. โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

16. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา

17. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Additional information