ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

8

นางบุญเสริม วงษ์สวัสดิ์

(ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)

12

นางพัชรี  มงคลชาติ

(ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

 

1233

Additional information