คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่

คณะกรรมการสถานศึกษา

                   

                   ตำแหน่ง

1

นายสู  นุชาญรัมย์

ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษา

2

นายประเสริฐ  นุแรมรัมย์

กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

3

นายสามารถ  นุสิทธิ์รัมย์

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

4

นายโชคดำรงค์   นิวินรัมย์

กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

5

นายชูชัย  นิวินรัมย์

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นางอัจฉรา  ฉลาด

กรรมการที่เป็นผู้แทนชุมชน

7

นายเฉลิมศักดิ์  สืบพรม

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

8

นายเลียบ  นุแรมรัมย์

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

9

นายเอนก  นิมินรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายชัยฤกษ์ ยั่งยืน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายชาลี  เจริญรัมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายสมัย  นุเรืองรัมย์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายองอาจ  นุแรมรัมย์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายสุธี  มั่นยืน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายอิทธิกร  หนูยงค์

กรรมการและเลขานุการ

Additional information